Zeche Ewald Schachtanlage 3/4
Zeche Ewald
Ewald Coal Mine

Zeche Ewald Schächte 3/4


Ewald Coal Mine, Shafts 3/4
Blank INFO

Galerie/Gallery

Zeche Ewald Schachtanlage 3/4 Zeche Ewald Schacht 6 Zeche Ewald Schacht 1/2/7 Zeche Ewald Schacht 1
Zeche Ewald Schacht 2 Zeche Ewald Schacht 7 Zeche Ewald Schacht 7