Zeche Ewald
Ewald Coal Mine

Zeche Ewald Schacht 6

Zeche Ewald Schacht 6
Ewald Coal Mine, Shaft 6

Blank" INFO

Galerie/Gallery

Zeche Ewald Schachtanlage 3/4 Zeche Ewald Schacht 6 Zeche Ewald Schacht 1/2/7 Zeche Ewald Schacht 1
Zeche Ewald Schacht 2 Zeche Ewald Schacht 7 Zeche Ewald Schacht 7